Agencija je zaprimila upit od strane policijskog službenika u kojem u bitnom postavlja upit u vezi zakonitosti dostave snimke videonadzornog sustava na upit policije u svrhu provođenja izvida ili kriminalističkog istraživanja.
 
U konkretnom slučaju u primjeni je Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP te Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija (Narodne novine, br. 68/18).
 
Člankom 8. stavkom 1. navedene Direktive, određeno je kako države članice osiguravaju da je obrada zakonita samo ako je nužna i samo u onoj mjeri u kojoj je nužna kako bi nadležno tijelo obavilo zadaću u svrhe navedene u članku 1. stavku 1. te da se temelji na pravu Unije ili pravu države članice.
 
S tim u vezi, a sukladno članku 11.a stavku 1. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima
(Narodne novine, br. 76/09, 92/14, 70/19) izvide kaznenih djela za koje se progoni po službenoj dužnosti po nalogu državnog odvjetnika provodi policija.
 
Sukladno članku 11. navedenog zakona kada postoji osnova sumnje da je počinjeno kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti ili prekršaj, policija provodi kriminalističko istraživanje.
 
Nadalje, sukladno članku 9. stavku 2. Zakon o kaznenom postupku (Narodne novine, br.
152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 80/22) državno odvjetništvo, istražitelj i policija neovisno i nepristrano razjašnjavaju sumnju o kaznenom djelu za koje se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti.
 
Ta tijela su dužna s jednakom pažnjom prikupljati podatke o krivnji i nedužnosti okrivljenika.
 
S tim u vezi, riječ je o postupanjima policije kojoj je ovlast za navedene radnje propisana posebnim zakonom, stoga se obrada osobnih podataka smatra zakonitom.
 
Izvadak je to iz Godišnjeg izvješća o radu AZOP-a za 2022. godinu, koje je dostupno na stranicama Hrvatskog sabora:
 
https://www.sabor.hr/godisnje-izvjesce-o-radu-agencije-za-zastitu-osobnih-podataka-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-3?t=138262&tid=211632
 
Image from FreePik
 
#gdprcroatia