Agencija je zaprimila zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka
podnositelja zahtjeva u kojem podnositelj zahtjeva u bitnome navodi kako je ravnateljica ustanove na oglasnoj ploči javno učinila dostupnu Odluku o korištenju godišnjeg odmora sa njegovim osobnim podacima bez da je za navedeno dao svoju suglasnost/privolu.
 
U provedenom postupku utvrđeno je kako je ustanova donijela Odluku o rasporedu korištenja preostalog godišnjeg odmora koja sadrži osobne podatke podnositelja zahtjeva, a tako i ostalih zaposlenika u opsegu njihovog imena i prezimena, broja preostalih dana godišnjeg odmora i razdoblja korištenja istoga koja je prvobitno objavljena na oglasnoj ploči ustanove u gore opisanom obliku, nakon čega je ista uklonjena i ponovno objavljena u anonimiziranom obliku (umjesto imena i prezimena navedeni su inicijali zaposlenika).
 
S tim u vezi, Agencija za navedenu objavu osobnih podataka podnositelja zahtjeva i ostalih zaposlenika ne nalazi pravni temelj u odredbama posebnih propisa koji reguliraju područje radnih odnosa (Zakon o radu, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima).
 
Naime, spomenuti Zakon o radu (Narodne novine; br. 93/14, 127/17, 98/19), koji kao poseban propisa predstavlja pravnu osnovu za obradu osobnih podataka radnika u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe o zaštiti podataka, ne propisuje objavu navedenih osobnih podataka. Također, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima ne propisuje objavu/činjenje dostupnih evidencija o radnom vremenu, već samo u odredbama članka 5. stavka 3. propisuje da se iste evidencije mogu voditi u pisanom ili elektroničkom obliku.
 
Što se tiče naknadne objave Odluke u anonimiziranom obliku na oglasnoj ploči, s tim u vezi navodimo kako ustanova, kao voditelj obrade nije dokazao postojanje zakonite svrhe i pravne osnove za objavu iste na oglasnoj ploči.
 
Upravo iz gore navedenih razloga Agencija je u provedenom postupku utvrdila kako u
konkretnom slučaju za obradu osobnih podataka podnositelja zahtjeva i ostalih zaposlenika ne postoji pravna osnova i zakonita (opravdana) svrha u smislu članka 6. i 5. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
Također, ustanovi, kao voditelju obrade zabranjena je svaka daljnja obrada osobnih
podataka, odnosno objava osobnih podataka podnositelja zahtjeva, a tako i ostalih zaposlenika na oglasnoj ploči ustanove bez postojanja pravne osnove i zakonite (opravdane) svrhe u smislu članka 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
 
Izvadak je to iz Godišnjeg izvješća o radu AZOP-a za 2022. godinu, koje je dostupno na stranicama Hrvatskog sabora:
 
https://www.sabor.hr/godisnje-izvjesce-o-radu-agencije-za-zastitu-osobnih-podataka-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-3?t=138262&tid=211632
 
 
Image by tawatchai07 on Freepik
 
#gdprcroatia