AZOP je objavio svoje stajalište, izdvajamo:
 
Nastavno na Vaš upit odnosan na obradu osobnih podataka pacijenata unutar Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH), Agencija za zaštitu podataka se očituje kako slijedi:
 
Prvenstveno ističemo kako je za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. dok je za prikupljanje posebnih kategorija osobnih podataka potrebno i postojanje jedne od iznimaka naznačenih u članku 9. stavku 2. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
Članak 21. stavak 2. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu (NN 14/19) određuje da se medicinska dokumentacija pacijenata nastala u procesima pružanja zdravstvene zaštite pohranjuje se u zdravstvenoj informacijskoj infrastrukturi Republike Hrvatske i razmjenjuje se servisima zdravstvene informacijske infrastrukture.
 
Slijedom navedenog, u konkretnom slučaju razvidno je da se radi se o medicinskom nalazu koji sadrži osobne podatke pacijenta.
 
Sukladno članku 3. stavku 1. točki 8. predmetnog zakona medicinska dokumentacija je skup medicinskih zapisa i dokumenata nastalih u procesu pružanja zdravstvene zaštite kod ovlaštenih pružatelja zdravstvene zaštite koji sadrže podatke o zdravstvenom stanju i tijeku liječenja pacijenata.
 
Sukladno članku 3. stavku 1. točki 15. navedenog zakona, zdravstvena informacijska infrastruktura Republike Hrvatske je sustav usklađenih procesa i usluga upravljanja zdravstvenim podacima, informacijama, registrima i drugim evidencijama u zdravstvu Republike Hrvatske, dio je državne informacijske infrastrukture i čine ju CEZIH, NAJS i drugi zdravstveni nacionalni i institucionalni informacijski sustavi.
 
Što se tiče Cezih-a, sukladno članku 28. stavku 1. navedenog zakona, korisnici CEZIH-a su ministarstvo nadležno za zdravstvo, HZZO, zdravstveni zavodi, svi pružatelji zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i druge ovlaštene pravne i fizičke osobe.
 
Sukladno stavku 4. istog članka, istog zakona u CEZIH-u se medicinska dokumentacija za fizičke osobe čuva deset godina nakon smrti fizičke osobe, a nakon isteka tog roka s dokumentacijom se postupa sukladno propisima o arhivskom gradivu i arhivima.
 
Što se tiče Najsa, sukladno članku 29. stavku 1. predmetnog zakona, nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav vodi HZJZ i mogu mu pristupiti ministarstvo nadležno za zdravstvo, županijski zavodi za javno zdravstvo te druge ovlaštene pravne i fizičke osobe.
 
Sukladno stavku 2. istog članka istog zakona, svrha NAJS-a je upravljanje javnozdravstvenim podacima i informacijama između svih obveznika vođenja evidencija u području zdravstva te procesima obrade i arhiviranja zdravstvenih podataka i informacija koji se koriste za izradu javnozdravstvenih pokazatelja, u javnozdravstvene, upravljačke, statističke i znanstveno-istraživačke svrhe radi proučavanja i praćenja zdravlja stanovništva, pružanja zdravstvene zaštite, upravljanja zdravstvenim resursima, ranog prepoznavanja epidemija, procjene zdravstvenih intervencija i ostvarivanja programa za poboljšanjem zdravlja stanovništva, vođenja zdravstvene statistike i ispunjavanja drugih javnozdravstvenih potreba.
 
Sukladno stavku 4. istog članka istog zakona, podaci u registrima i evidencijama u području zdravstva u NAJS-u čuvaju se trajno.
 
Sukladno članku 32. predmetnog zakona, odgovorne osobe voditelja obrade i izvršitelja obrade zdravstvenih i drugih osobnih podataka te osobe koje oni ovlaste obvezni su čuvati povjerljivost podataka iz zdravstvene dokumentacije pacijenata u CEZIH-u i NAJS-u sukladno posebnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i tajnost podataka, a isto je obveza i svih drugih osoba koje podatke iz zdravstvene dokumentacije pacijenta saznaju u obavljanju dužnosti ili poslova u CEZIH-u i NAJS-u te u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske.
 
Zaključno, ističemo kako je pravni temelj za obradu (čuvanje, pohrana) osobnih podataka pacijenta unutar sustava CEZIH moguće pronaći u okviru članka 6. stavka 1. točke c) budući da se radi obradi navedenih podataka koji su nužni radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.
 
 
Više o temi na:
 
https://azop.hr/obrada-osobnih-podataka-unutar-centralnog-zdravstvenog-informacijskog-sustava-republike-hrvatske-cezih/
 
Image from FreePik
 
#gdprcroatia