AZOP je objavio stajalište na tu temu, izdvajamo:
 
Agencija za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Agencija) zaprimila je općenit upit vezan uz brisanje Vaših osobnih podataka od strane privatne poliklinike.
 
Člankom 17. Opće uredbe o zaštiti podataka propisano je pravo na brisanje ili „pravo na zaborav” sukladno kojem ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu te u drugim taksativno navedenim slučajevima u predmetnom članku.
 
Pritom ističemo kako se sukladno taksativno navedenim uvjetima u stavku 3. predmetnog članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, navedeno ne primjenjuje u mjeri u kojoj je obrada nužna.
 
Nadalje, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18 i 125/19) propisano je da zdravstvenu djelatnost obavljaju zdravstvene ustanove, trgovačka društva i privatni zdravstveni radnici pod uvjetima i na način propisan predmetnim Zakonom, zakonima kojima se uređuju profesije u zdravstvu te zakonom kojim se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje, zakonom kojim se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca u Republici Hrvatskoj te zakonom kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova i zakonom kojim se uređuju trgovačka društva. Iznimno, zdravstvenu djelatnost mogu obavljati i druge pravne i fizičke osobe u skladu s posebnim zakonom (članak 41.).
 
Zdravstveni radnici dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što znaju o zdravstvenom stanju pacijenta. Na čuvanje profesionalne tajne obvezni su i drugi radnici u zdravstvu koji za nju saznaju u obavljanju svojih dužnosti te studenti i učenici škola zdravstvenog usmjerenja. Na čuvanje profesionalne tajne obvezne su i sve druge osobe koje u obavljanju svojih dužnosti dođu do podataka o zdravstvenom stanju pacijenta (članak 163. Zakona o zdravstvenoj zaštiti).
 
Prikupljanje, preuzimanje te korištenje podataka i informacija u zdravstvu, vođenje zbirki podataka i medicinske dokumentacije uređuju se posebnim zakonom kojim se uređuje područje podataka i informacija u zdravstvu (članak 165. Zakona o zdravstvenoj zaštiti).
 
Također, člankom 23. Zakona o liječništvu („Narodne novine“, broj 121/03 i 117/08 propisano je vođenje i čuvanje medicinske dokumentacije sukladno kojem je liječnik obvezan voditi točnu, iscrpnu i datiranu medicinsku dokumentaciju u skladu s propisima o evidencijama na području zdravstva, koja u svakom trenutku može pružiti dostatne podatke o zdravstvenom stanju pacijenta i njegovu liječenju. Liječnik ili odgovorna osoba zdravstvene ustanove, trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja obavlja zdravstvenu djelatnost obvezni su čuvati podatke o ambulantnom liječenju bolesnika deset godina nakon završenog liječenja, a nakon toga roka obvezni su postupiti prema propisima o čuvanju dokumentacije.
 
Isto tako, s aspekta zaštite pojedinca u pogledu obrade osobnih podataka navodimo da pojedinac (ispitanik) ima prava temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka koja nisu apsolutna već za ostvarivanje moraju biti ispunjeni uvjeti navedeni u Općoj uredbi za zaštitu podataka da bi svoja prava mogao ostvariti pred određenim voditeljem obrade.
 
Slijedom navedenog, u konkretnom slučaju razvidno je da postoji čitav niz posebnih propisa koji propisuju ne samo pravo već i dužnost liječnika da obrađuju osobne podatke pacijenta kao i da ih čuvaju/postupaju sa njima kako im to nalažu posebni propisi. Prema tome, ukoliko poliklinika kao voditelj obrade obrađuje osobne podatke sukladno posebnim propisima odnosno ukoliko je takva obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza sukladno članku 6. stavak 1. točka c) tada predmetni propisi predstavljaju pravnu osnovu za obradu/čuvanje osobnih podataka/medicinske dokumentacije.
 
Više o temi na:
 
https://azop.hr/zahtjev-za-brisanjem-medicinske-dokumentacije/
 
 
Image by rawpixel.com on Freepik
 
#gdprcroatia