AZOP je dao stajalište na tu temu, izdvajamo:
 
Nastavno na Vaš upit o potpisivanju privole pacijenta za obradu osobnih podataka u svrhu ostvarivanja primarne zdravstvene zaštite, Agencija se očituje kako slijedi.
 
Slijedom navedenog sukladno članku 64. stavku 3. i 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19) zdravstveni radnici privatne prakse obvezni su voditi medicinsku dokumentaciju i drugu evidenciju o osobama kojima pružaju zdravstvenu zaštitu i podnositi izvješće o tome nadležnoj zdravstvenoj ustanovi u skladu sa zakonom kojim se uređuje područje podataka i informacija u zdravstvu te davati podatke o svojem radu na zahtjev nadležnog tijela.
 
Člankom 9. Opće Uredbe uređena je obrada posebnih kategorija osobnih podataka te je stavkom 1. propisano da se zabranjuje obrada osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.
 
Stavkom 2. navedenog članka propisane su iznimke od zabrane obrade osobnih podataka te je točkom (h) propisano da se stavak 1. ne primjenjuje na obradu koja je nužna u svrhu preventivne medicine ili medicine rada radi procjene radne sposobnosti zaposlenika, medicinske dijagnoze, pružanja zdravstvene ili socijalne skrbi ili tretmana ili upravljanja zdravstvenim ili socijalnim sustavima i uslugama na temelju prava Unije ili prava države članice ili u skladu s ugovorom sa zdravstvenim radnikom te u skladu s uvjetima i zaštitnim mjerama iz stavka 3.
 
Temeljem članka 9. stavka 3. Opće uredbe, osobni podaci iz stavka 1. mogu se obrađivati u svrhe navedene u stavku 2. točki (h) kada te podatke obrađuje stručno tijelo ili se podaci obrađuju pod odgovornošću stručnog tijela koje podliježe obvezi čuvanja poslovne tajne sukladno pravu Unije ili pravu države članice ili pravilima koja su odredila nadležna nacionalna tijela ili druga osoba koja također podliježe obvezi čuvanja tajne sukladno pravu Unije ili pravu države članice ili pravilima koja su utvrdila nadležna nacionalna tijela.
 
S obzirom na navedeno, nije potrebno da pacijenti potpisuju privolu za ostvarivanje primarne zdravstvene zaštite propisane člankom 26. stavkom 1. točke 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19) obzirom da je obrada njihovih podataka zakonita temeljem članka 6. stavka 1. točke (c) i članka 9. stavka 2. točke (h) Opće uredbe.
 
Jasno je da su pojedini voditelji obrade, kao što su ordinacije primarne zdravstvene zaštite, dužni postupati i temeljem drugih posebnih propisa kojima se detaljno propisuju prava ispitanika – pacijenata, kao što je Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04 i 37/08).
 
 
Stajalište AZOP-a je ovdje:
 
https://azop.hr/obrada-osobnih-podataka-u-svrhu-ostvarivanja-primarne-zdravstvene-zastite-pravni-temelj-postovanje-pravnih-obveza/
 
 
Image by benzoix on Freepik
 
#gdprcroatia