AZOP je objavio svoje stajalište na temu koja mora zanimati brojne poslodavce, naime, prečesto se susrećemo sa stvarnim slučajevima kada poslodavci objave podatke o bolovanjima na oglasnoj ploči.
 
Izdvajamo:
 
Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) zaprimila je Vaš nedovoljno jasan upit vezan za obradu osobnih podataka radnika od strane poslodavca, točnije objavljivanje podataka o bolovanju radnika na folderu koji je dostupan većem broju ljudi.
 
Sukladno članku 9. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, zabranjena je obrada podataka koji se odnose na zdravlje kao posebnoj kategoriji osobnih podataka. Iznimno, sukladno stavku 2. istog članka, posebne kategorije osobnih podataka mogu se obrađivati ukoliko je ispitanik dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih svrha odnosno ako je takva obrada nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanje posebnih prava voditelja obrade ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te u drugim taksativno navedenim slučajevima u predmetnom članku.
 
Također, posebna kategorija osobnih podataka (podaci o zdravlju) zaslužuje veći stupanj zaštite te bi se isti trebali obrađivati samo u svrhe povezane sa zdravljem radi ostvarivanja tih svrha u korist pojedinca i društva u cjelini.
 
Nadalje, Zakonom o radu (“Narodne novine”, broj: 93/14 i 127/17), kao posebnim zakonom propisana su prava radnika vezano uz radni odnos kao i obveze poslodavca, a vezano uz osobnih podataka radnika posebno ističemo članak 29. koji propisuje da se osobni podaci radnika smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno ovim ili drugim zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom.
 
Ako je osobne podatke iz stavka 1. ovoga članka potrebno prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama radi ostvarivanja prava i obveza iz radnoga odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom, poslodavac mora unaprijed pravilnikom o radu odrediti koje će podatke u tu svrhu prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama.
 
Također, ukazujemo kako s aspekta pravnog okvira zaštite osobnih podataka, obrada osobnih podataka mora prije svega biti u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, a tako i osnovnim načelima zaštite osobnih podataka kao što su zakonitost, svrhovitost, povjerljivost, točnost, potpunost, ažurnost, obrada osobnih podataka na pošten način.
 
Shodno iznesenom, obrada osobnih podataka u konkretnom slučaju bila bi zakonita samo pod uvjetom kada bi za takvu obradu osobnih podataka postojala pravna osnova i zakonita/opravdana svrha u smislu članak 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno moraju se ispuniti uvjeti iz članka 9. Opće uredbe o zaštiti podataka. S tim u vezi, a s obzirom na općenitost zaprimljenog upita (nije razvidno tko su osobe kojima su dostupni podaci o bolovanju te koja su njihova ovlaštenja sukladno posebnim propisima), navodimo kako u konkretnom slučaju ne nalazimo pravnu osnovu i zakonitu svrhu za opisano postupanje u smislu članka 5. i 6. i 9. Opće uredbe o zašiti podataka.
 
Stajalište AZOP-a je ovdje:
 
https://azop.hr/objava-podataka-o-bolovanju-radnika/
 
Image by wayhomestudio on Freepik
 
#gdprcroatia