AZOP je objavio stajalište na temu javne objave tuđih vozila i registarskih oznaka:
 
https://azop.hr/objava-fotografije-osobnog-vozila-na-medijskom-portalu-i-drustvenoj-mrezi/
 
Izdvajamo:
 
Nastavno na Vašu predstavku koja je zaprimljena u ovoj Agenciji, a u kojoj u bitnom ističete kako je portal xy na svojim mrežnim stranicama te društvenoj mreži Facebook objavio fotografiju Vašeg osobnog vozila sa registarskim oznakama, kao i fotografiju lica bez poduzimanja mjera zaštite te Vaše suglasnosti, a koja objava Vam je prouzrokovala niz neugodnosti u svakodnevnom životu, dajemo sljedeći odgovor:
 
Uvodna izjava broj 153 jasno ukazuje kako bi se u pravu država članica trebalo uskladiti pravila kojima se uređuje sloboda izražavanja i informiranja, među ostalim novinarskog, akademskog, umjetničkog i/ili književnog izražavanja s pravom na zaštitu osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom.
 
Na obradu osobnih podataka isključivo u novinarske svrhe ili u svrhe akademskog, umjetničkog ili književnog izražavanja trebalo bi primjenjivati odstupanja ili izuzeća od određenih odredaba ove Uredbe, ako je to potrebno kako bi se uskladilo pravo na zaštitu osobnih podataka s pravom na slobodu izražavanja i informiranja, kako je utvrđeno u članku 11. Povelje. To bi se posebno trebalo primjenjivati na obradu osobnih podataka u audiovizualnom području te u novinskim i medijskim arhivima.
 
Stoga bi države članice trebale donijeti zakonodavne mjere kojima bi se predvidjela izuzeća i odstupanja potrebna radi usklađivanja tih temeljnih prava. Države članice trebale bi usvojiti takva izuzeća i odstupanja u pogledu općih načela, pravâ ispitanika, u pogledu voditelja obrade i izvršitelja obrade, prijenosa osobnih podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije, neovisnih nadzornih tijela, suradnje i usklađenosti te posebnih slučajeva obrade podataka.
 
Povodom Vaše predstavke Agencija je zatražila očitovanje društva xy kao voditelja obrade osobnih podataka te vlasnika portala, a osobito očitovanje glede zakonite svrhe i pravne osnove iz članka 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka temeljem kojih su objavljeni kako navodite u predstavci Vaši osobni podaci na mrežnim stranicama portala te društvenoj mreži Facebook, a osobito očitovanje o nužnosti objave registarske oznake vozila te o mjerama zaštite koje su poduzete kako bi se spriječilo utvrđivanje Vašeg identiteta sukladno člancima 25. i 32. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
Uzimajući u obzir sve gore navedene propise te iskazane navode iz očitovanja voditelja obrade, u nastavku ističemo kako se navod da se Opća uredba o zaštiti podataka ne primjenjuje u pogledu obrade osobnih podataka u novinarske svrhe ne može uzeti kao točna iz razloga što ista jasno pojašnjava u uvodnoj izjavi 153 kako bi države članice Europske unije trebale donijeti zakonodavne mjere koje bi predvidjele određena odstupanja glede primjene Opće uredbe o zaštiti podataka u novinarske svrhe.
 
U tom smislu iznimno je bitno za napomenuti kako Republika Hrvatska nije iskoristila navedenu mogućnost iz Opće uredbe o zaštiti podataka te zakonodavnim putem uredila odgovarajuće iznimke glede obrade osobnih podataka u novinarske svrhe, stoga se na isto u potpunosti primjenuje Opća uredba o zaštiti podataka, uz uvažanje nužnosti postojanja medijskih sloboda u demokratskom društvu.
 
Navedeno znači da su mediji slobodni izvještavati javnost o svim događajima koji pobuđuju interes javnosti, kao i o ostalim stvarima koje spadaju u novinarsko informiranje (npr. “meme” uradak), no pri tome su u obvezi poštivati načelo smanjenja količine podataka te objavljivati isključivo one osobne podatke koji su apsolutno nužni za postizanje željene svrhe (npr. informiranje javnosti). O tome postoji i recentna judikatura Europskog suda, kao npr. presuda u predmetu C-136/17 GC, AF, BH, ED protiv Commission nationale de l’informatique et des libertes. Samim time nije istinit niti navod da se glede objave određenih osobnih podataka u medijima, odnosno bilježenje nečijeg lica ili registarske oznake vozila ne može smatrati sustavom pohrane u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, a osobito uzimajući u obzir da se putem kombinacije nečijeg jasno vidljivog lica i registarske oznake može na neizravni način utvrditi identitet ispitanika u smislu članka 4. stavka 1. točke 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
U povodu konkretne predstavke potrebno je naglasiti nekoliko determinističkih faktora. Iz svega gore navedenog te navoda iz predstavke razvidno je kako je voditelj obrade na Vaše traženje primijenio odgovarajuće tehničke mjere zaštite te zamaglio registarske oznake automobila čija fotografija je bila objavljena od strane voditelja obrade.
 
Nadalje, zamagljivanjem registarskih oznaka sa sporne fotografije nije moguće utvrditi Vaš identitet putem objektivnih/razumnih čimbenika koji stoje na raspolaganju prosječnoj osobi. Navedeno vrijedi tim više što je fotografija Vašeg lica pozicionirana na način da se nalazi u sjeni automobila te se iz iste ne može nedvojbeno utvrditi Vaš identitet. Budući da fotografija Vašeg lica nije jasno naznačena na spornoj fotografiji te da su registarske oznake zamagljene tako da nisu vidljive čitateljima predmetnog portala, sporna objava se ne može smatrati objavom u smislu odredbi članka 4. stavka 1. točke 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
 
Photo by Mike B from Pexels
 
#gdprcroatia